ZP-2/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2019

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

oznaczonego symbolem

ZP-2/2019

Informacja z sesji otwarcia ofert

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, 05-075 Warszawa Wesoła ul. St. Żółkiewskiego 17,  zwana dalej Zamawiającym, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 Nr 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na dostawę, instalację i uruchomienie 7 siedmiu automatycznych analizatorów przepływowych do równoczesnego oznaczania N-NO3 / N- NO2 i N-NH4  w ekstraktach glebowych i roślinnych dla 7 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, zwanych dalej użytkownikami/odbiorcami końcowymi. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

a)      Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 2019/S 121-295954,

b)     strona  internetowa Zamawiającego: www.schr.gov.pl

 1. SIWZ zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego – www.schr.gov.pl. w zakładce „zamówienia publiczne”. SIWZ jest dostępna do dnia 7 sierpnia 2019 br. do godz. 1000.
 2. Przetarg oznaczono symbolem ZP-2/2019. Wskazanym numerem należy oznaczać korespondencję kierowaną do Zamawiającego w przedmiotowej sprawie.
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
 4. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
 5. Termin realizacji zamówienia -  najpóźniej do 15 grudnia 2019 r.
 6. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w SIWZ.
 7. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 • Spełniają warunki określone w art. 22 ustawy;
 • Dysponują co najmniej 2 osobami – pracownikami serwisu urządzeń laboratoryjnych mówiących biegle po polsku, posiadającymi co najmniej 12 miesięczny staż przy serwisowaniu urządzeń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz  posiadającymi certyfikat producenta urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia;
 • Potwierdzą wykonanie przez oferenta, z należytą starannością,  co najmniej 4 instalacji analizatorów odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli jest on krótszy niż 3 lata.
 • Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000 złotych;
 • Zapewnią, że na przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20.000,00 PLN.
 2. Kryteria oceny ofert:  oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego:

cena oferty  - 60%

ocena parametrów technicznych - 40%

 1. Ofertę należy złożyć do Zamawiającego, tj. w Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie za pośrednictwem miniPortalu UZP (https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal ) do dnia 7 sierpnia 2019 r.,  do godz. 10:00.
 2. Termin związania ofertą upływa w 60 dniu liczonym od daty upływu terminu składania ofert.
 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Romanowska oraz Karolina Jakubowska,  adres e-mail: przetarg@schr.gov.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Data utworzenia:2019-06-27
Data publikacji:2019-06-27
Osoba sporządzająca dokument:Dyrektor KSCHR
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1016