Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE ZP-3/2020

2020-05-29

OGŁOSZENIE ZP-2/2020

2020-04-27

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

oznaczonego symbolem

ZP-2/2020

 

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, 05-075 Warszawa Wesoła ul. St. Żółkiewskiego 17,  zwana dalej Zamawiającym, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 Nr 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na dostawę, instalację i uruchomienie  dziesięciu (10) automatycznych analizatorów przepływowych do równoczesnego oznaczania N-NO3 / N- NO2 i N-NH4  w ekstraktach glebowych i roślinnych dla 10 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, zwanych dalej użytkownikami/odbiorcami końcowymi. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

1. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

a)     Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

b)     strona  internetowa Zamawiającego: www.schr.gov.pl

2. SIWZ zamieszczona zostanie  na stronie internetowej Zamawiającego – www.schr.gov.pl. w zakładce „zamówienia publiczne” i będzie dostępna do dnia 9 czerwca  2020 r., do godz. 1000.

3. Przetarg oznaczono symbolem ZP-2/2020. Wskazanym numerem należy oznaczać korespondencję kierowaną do Zamawiającego w przedmiotowej sprawie.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się wyłącznie w języku polskim.

5. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

6. Termin realizacji zamówienia -  najpóźniej do 15 grudnia 2020 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

8. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:

  • Spełniają warunki określone w art. 22 ustawy;
  • Dysponują co najmniej 2 osobami – pracownikami serwisu urządzeń laboratoryjnych mówiących biegle po polsku, posiadającymi co najmniej 12 miesięczny staż przy serwisowaniu urządzeń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz  posiadającymi certyfikat producenta urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia;
  • Potwierdzą wykonanie przez oferenta, z należytą starannością,  co najmniej 4 instalacji analizatorów odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli jest on krótszy niż 3 lata.
  • Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000 złotych;
  • Zapewnią, że na przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

9. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 26.000,00 PLN.

10. Kryteria oceny ofert:  oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego:

cena oferty  - 60%

ocena parametrów technicznych - 40%

11. Ofertę należy złożyć do Zamawiającego, tj. w Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie za pośrednictwem miniPortalu UZP (https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal ) do dnia 9 czerwca 2020 r.,  do godz. 10:00.

12. Termin związania ofertą upływa w 60 dniu liczonym od daty upływu terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

14. Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

15. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Romanowska oraz Karolina Jakubowska,  adres e-mail: przetarg@schr.gov.pl

wyjaśnienia nr 1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KSCHR
Data utworzenia:2015-08-04
Data publikacji:2015-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator, Bartosz Kalinowski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:25784