OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA w BYDGOSZCZY sprzedaż dwóch samochodów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO–ROLNICZA
w BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ   ul. Powstańców Wielkopolskich 6
NIP 554-24-00-477 tel. (052)322 32 46  fax (052)322 02 20
e-mail: bydgoszcz@schr.gov.pl


Bydgoszcz, 22.01.2018 r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM


Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U z 2017 poz. 729) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż dwóch samochodów.


1.    NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI;
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
85-090 Bydgoszcz

2.    MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU;
Przetarg odbędzie się w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Bydgoszczy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz w sali nr 61  
w dniu  07.02.2018 roku o godzinie 10.00.
3.    MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO, LUB MIEJSCE I TERMIN,
W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEDMIOTEM PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH ORAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI
TE PRAWA;
Samochody będące przedmiotem  sprzedaży znajdują się Okręgowej  Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy, które można obejrzeć w godzinach od 8.00 do 14.00. Upoważniony pracownik OSChR udostępni również w wyznaczonym terminie książkę pojazdu.

4.    RODZAJ, TYPY I ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH;
Przedmiotem sprzedaży są 2 samochody ciężarowe, dwumiejscowe:
1.    Samochód osobowy marki  FIAT SEICENTO VAN, 1,1 cm³ , 55 KM,  benzyna
Stan licznika: 123 520
Numer rejestracyjny CB 8825M
2.    Samochód osobowy marki FIAT SEICENTO VAN, 1,1 cm³ , 55 KM,  benzyna
Stan licznika: 97 577
Numer rejestracyjny CB 8827M

5.    WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMĘ, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA;
1.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu.
1.1    samochód FIAT SEICENTO VAN (CB 8825M) 550,00 zł
1.2     samochód FIAT SEICENTO (CB 8827M) 550,00 zł
2.    Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce w kasie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
3.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
4.    Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5.    Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6.    CENA WYWOŁAWCZA;
Cena wywoławcza wynosi:
1.    samochód FIAT SEICENTO VAN (CB 8825M) -  5500,00 zł
2.    samochód FIAT SEICENTO VAN (CB 8827M) -  5500,00 zł

7.    WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA;
7.1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2)    oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
7.2. Ofertę składa się na formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w pkt.8.

8.    TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA;
Ofertę przygotowaną zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej należy złożyć
w sekretariacie Okręgowej Stacji  Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz do dnia 07.02.2018 r. do godz. 9.00.

9.    ZASTRZEŻENIE;
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10.    TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1.    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
2.    Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia

…………………………….
imię, nazwisko i adres lub
nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
FORMULARZ OFERTYW odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży oferuję następująca cenę*:1.    samochód FIAT SEICENTO VAN (CB 8825M)……………………..brutto

(słownie:…………………………
2.    samochód FIAT SEICENTO (CB 8827M)………………………….. brutto

( słownie:…………………Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu.
Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
                                …………………………………….
                                    (data i podpis oferenta)*wskazać cenę dla wybranego samochodu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA w BYDGOSZCZY
Data utworzenia:2018-01-23
Data publikacji:2018-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Rusowicz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11010

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-23 14:16:14publikacjaOKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA w BYDGOSZCZY sprzedaż dwóch samochodów